Naftos produktų atskirtuvų aptarnavimas

Naftos produktų atskirtuvai- paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginiai, naudojami stovėjimo aikštelėse, degalinėse, automobilių plovyklose, požeminiuose garažuose, terminaluose, pramonės įmonių ir kitose naftos produktais ir skendinčiomis medžiagomis teršiamose teritorijose. Siekinat užtikrinti naftos produktų atskirtuvų techninėje dokumentacijoje nurodomą išvalymo efektyvumą, būtina laikytis įrenginių eksploatacijos taisyklėse nurodytų reikalavimų ir periodiškai atlikti aptarnavimo darbus.

Naftos produktų atskirtuvų aptarnavimo darbai atliekami gamintojo eksploatacijos taisyklėse pateiktu dažnumu. Derėtų atsižvelgti ir į išvalytų nuotekų monitoringo duomenis, gaunamus atliekant valytų nuotekų laboratorinius tyrimus, kurie pagal „Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, prminės apskaitos ir kontrolės tvarką“ turi būti atliekami ne rečiau kaip 4 kartus per metus (kartą per ketvirtį).

Darbai, atliekami naftos produktų atskirtuvo aptarnavimo metu.

  • Skystų atliekų ir sąnašų išsiurbimas ir išvežimas;
  • Naftos produktais užteršto vandens ir dumblo išsiubimasir išvežimas utilizavimui;
  • Sorbcinių, koalescensinų ir kitų naftos produktų atskirtuvuose naudojamų filtrų, užterštų naftos produktais, keitimas arba regeneravimas ir utilizavimas;
  • Naftos produktų atskirtuvo talpos plovimas;
  • Lygio signalizatorių profilaktinė priežiūra.